Statut


Na osnovu člana 6, 9, 21 i 33 Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima gradana (Sl. glasnik SRS, br. 24/82,39/83,17/84,50/84, 45/85,12/89, i SL. glasnik RS br. 53/93,67/93,48/94) Skupština Društva fiziologa Republike Srbije na svojoj sednici dana 17.12.2008. godine usvojila je

S T A T U T
Društva fiziologa Republike Srbije
(prečišćen tekst)


I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Društvo fiziologa Republike Srbije (engleski naziv-Serbian Physiological Society, nemački naziv-Serbische Physiologische Gesselschaft, u daljem tekstu : Društvo) je društvena organizacija osnovana na strukovnoj, dobrovoljnoj, naučnoj, edukativnoj i ne-profitabilnoj osnovi u cilju objedinjavanja i unapredjivanja istraživanja u oblasti fiziologije i biomedicinskih nauka i primene na naučnoj osnovi utvrđenih najsavremenijih metoda prevencije, dijagnostike i terapije.

Član 2.

Pun naziv Društva glasi : "Društvo fiziologa Republike Srbije".
Skraćeni naziv Društva glasi: "DFS". Sediste Društva je u Beogradu, ul. Dr Subotica br. 8, Republika Srbija. Društvo svoju aktivnost obavlja na području Republike Srbije.

Član 3.

Društvo ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz zakona i statuta. Rad Društva je javan.

Član 4.

Društvo ima pečat koji je okruglog oblika sa natpisom Društvo fiziologa Republike Srbije , Beograd. Društvo ima zaštitni znak-amblem sa natpisom "Društvo fiziologa Republike Srbije" na srpskom i engleskom jeziku. Društvo ima štambilj koji je pravougaonog oblika sa natpisom: "Društvo fiziologa Republike Srbije", broj delovodnika, datum i mesto - Beograd.


II CILJEVI I ZADACI

Član 5.

Ciljevi Društva kao strukovne organizacije su :
- doprinos razvoju jedinstvenog i celovitog sistema obrazovanja zasnovanog na bazičnom i primenjenom obrazovanju iz fiziologije i njenih komplementarnih grana;
- primena naučnih saznanja u prevenciji, dijagnostici, terapiji i poboljšanju kvaliteta života obolelih;
- unapređenje uslova za razvoj naučne misli i savremene nastave;
- rad na univerzitetima i naučnim institutima kao bazi, odnosno u svim drugim institucijama koje svojim članstvom i uslovima omogućuju rad na unapređenju naučne i zdravstvene delatnosti;
- davanje stručnih mišljenja iz bazične i primenjene naučne problematike;
- doprinos unapređenju nauke i primenjene nauke i svih dobrobiti koje iz toga proističu;
- doprinos unapređenju, kako društvenog, tako i svakog drugog položaja svojih članova;
- unapređenje i razvoj međusobne i međunarodne saradnje Društva sa drugim istim ili sličnim organizacijama i udruženjima, univerzitetima, naučnim i zdravstvenim ustanovama;
- unapređenje i razvoj drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Društva i društvenog napretka;

Društvo podstiče i koordinira aktivnost svojih članova u ostvarivanju ciljeva navedenih u prethodnom stavu, i štiti njihova intelektualna, autorska i ljudska prava u skladu sa već prihvaćenim sveukupnim a posebno međunarodnim principima, standardima i konvencijama.

Zadate ciljeve Društvo ostvaruje:
- organizovanjem javnih tribina, na kojima se naročito razmatraju pitanja u vezi sa procesom edukacije iz fiziologije, najnovijim naučnim dostignućima, kako iz bazične, tako i iz primenjene fiziologije, razmatraju odnosi između naučnih disciplina i mogućnosti primene rezultata istraživanja jedne naučne discipline u drugim, razmatraju druga pitanja od značaja za unapređenje i razvoj Društva i stvaralačke klime na našim prostorima;
- formiranjem stalnog tela (odbora) za međunarodnu saradnju Društva fiziologa Republike Srbije;
- okupljanjem naučnih radnika koji se aktivno bave naučnim radom iz oblasti biomedicinskih nauka;
- ostvarivanjem stalne komunikacije sa nadležnim državnim organima, drugim organizacijama i telima, radi davanja mišljenja i predloga o zakonskim i drugim propisima i javnim dokumentima, sticanju i raspodeli sredstava, kao i radi razmatranja drugih pitanja od značaja za delatnost Društva;
- organizovanjem stručnih i naučnih skupova (kurseva, seminara, i sl.), organizovanjem Godišnjeg sastanka Društva fiziologa Republike Srbije, kao i organizacijom stručnih seminara sa periodikom od tri meseca;
- formiranjem fondova na bazi donatorstva u cilju pomoći članovima Društva za usavršavanje, kao i delatnostima za koje je potrebno obezbediti odgovarajuća sredstva a što se reguliše posebnim pravilnikom u skladu sa Statutom Društva;
- organizovanjem izdavačke delatnosti (izdavanjem udžbenika, monografija, časopisa) u skladu sa odredbama Statuta;
- i drugim oblicima aktivnosti u skladu sa Statutom Društva i šire, a kojima se unapređuje i razvija Društvo.

Svoje ciljeve Društvo ostvaruje neposredno ili preko sekcija. Odluku o obrazovanju sekcija donosi skupština Društva. Rad sekcije ostvaruje se u skladu sa pravilnikom o radu koji predlaže sekcija Društva, a usvaja Upravni odbor.


V ORGANI DRUŠTVA

Član 15.

Organi Društva su :
- Skupština;
- Nadzorni odbor;
- Upravni odbor;
- Predsednik Društva;
- Generalni sekretar Društva

U Društvu se biraju i obavljaju funkcije u skladu sa Statutom Društva: zamenik predsednika Društva i potpredsednik Društva za naučna pitanja.

V/1 Skupština Društva

Član 16.

Najviši organ Društva je skupština. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Društva koji redovno izmiruju članarinu.

Član 17.

Funkcija člana skupštine prestaje istupanjem člana iz Društva ili njegovim opozivom u skladu sa odredbama Statuta Društva. Odluka o istupanju dostavlja se skupštini, blagovremeno, u pisanoj formi, bez posebnog obrazloženja.

Član 18.

Predlog za opoziv člana Društva kao člana skupštine, podnosi se iz razloga utvrđenih odredbama člana 13 ovog akta.
O opozivu člana-isključenju odlučuje Skupština Društva većinom glasova prisutnih članova Društva na način utvrđen Statutom Društva.

Član 19.

Skupština radi na sednicama i saziva se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Skupštinom rukovodi predsednik Skupštine, koji se bira na period od 4 godine iz redova istaknutih clanova Društva. Skupštinu po pravilu saziva predsednik Skupštine ili u njegovom odsustvu predsednik Društva.

Član 20.

U slučaju da se Skupština ne sazove na način predviđen odredbama iz prethodnog člana Skupština se obavezno saziva na predlog najmanje 10% od ukupnog broja članova skupštine uz naznaku predmeta rasprave.

Član 21.

Radom skupštine rukovodi radno predsedništvo Skupštine koje se bira posebno za svaku sednicu Skupštine. O toku rada skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju predsedavajuči radnog predsedništva Skupštine, dva overivača zapisnika i zapisničar.
Zapisnik sadrži: broj ukupnih članova Društva, broj prisutnih članova Društva, utvrđivanje kvoruma za rad, dnevni red Skupštine, predloge, odluke i rezultate glasanja i izjašnjavanja članova, vreme početka i završetka rada Skupštine.
Svaki član skupštine ima pravo da razgleda zapisnik.

Član 22.

Nadležnost skupštine:
1. donosi program razvoja Društva i smernice za izvršenje;
2. donosi i menja statut Društva i poslovnik Skupštine Društva;
3. imenuje i razrešava članove upravnog i nadzornog odbora;
4. donosi odluke o raspolaganju nepokretnostima i osnovnim sredstvima Društva;
5. razmatra i odlučuje o izveštajima o radu upravnog i nadzornog odbora;
6. vrši izbor predsednika Društva, zamenika predsednika Društva i potpredsednika Društva za naučna pitanja;
7. vrši izbor generalnog sekretara društva;
8. donosi finansijski plan i usvaja završni račun Društva;
9. vrši rebalans finansijskog plana Društva;
10. odlužuje o dodeli priznanja i nagrada zaslužnima za dugogodišnji stvaralački doprinos u oblasti fiziologije;
11. odlučuje o prestanku rada Društva;
12. vrši i druge poslove utvrđene Statutom Društva.
O navedenim nadležnostima članovi Skupštine odlučuju ličnim izjašnjavanjem na Skupštini Društva.

Član 23.

Kvorum za rad skupštine je prisustvo više od polovine svih članova Skupštine.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova Skupštine Društva.
O pitanjima koja se tiču odlučivanja Skupštine pod tačkama 2, 4, 6, i 11, člana 22 Statuta, Skupština odlučuje 2/3 većinom glasova prisutnih članova Društva.
Glasanje na sednicama Skupštine po pravilu je javno, osim ako Skupština svojom odlukom ne odluči da glasanje bude tajno.

Član 24.

Ukoliko Skupština nema kvorum za rad sednica se odlaže i zakazuje se nova u najkasnije roku od 30 dana.

Član 25.

Za vršenje određenih poslova Društva Skupština može naložiti upravnom odboru Društva obrazovanje radnih tela, saveta, sekcija, komisija, naučno-stručnih odbora i sl. Predlogom odluke iz prethodnog stava predlažu se zadaci i druga pitanja u vezi sa njihovim izborom i radom.

V/2 Nadzorni odbor

Član 26.

Radi zaštite i ostvarenja prava, dužnosti i odgovornosti utvrđenih ovim statutom formira se nadzorni odbor, kao samostalni organ Društva koji broji 3 člana. Mandat članova nadzornog odbora traje 4 godine. Broj mandata članova nadzornog odbora i predsednika nije ograničen.
Iz svojih redova nadzorni odbor bira predsednika na period na koji je izabran nadzorni odbor.

Član 27.

Nadležnost nadzornog odbora:
- prati sprovođenje zakona, statuta i ostalih akata Društva;
- daje predloge nadležnim organima Društva radi otklanjanja uočenih nepravilnosti u radu Društva;
- predlaže pokretanje disciplinskog postupka protiv odgovornih lica u Društvu;
- podnosi Skupštini Društva godišnji izveštaj o nadzoru i rezultatima nadzora izvršenih u Društvu;
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Član 28.

Organi Društva su dužni nadzornom odboru omogućiti uvid u svu dokumentaciju.

Član 29.

Sednice nadzornog odbora saziva i njima rukovodi predsednik.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svojih članova.
Nadzorni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom godišnje i dužan je da o svom radu podnosi skupštini pismeni izveštaj.

V/3 Upravni odbor

Član 30.
Upravni odbor ima 7 clanova koje bira skupština iz reda redovnih clanova Društva. Predsednik Društva po funkciji je predsednik Upravnog odbora Društva. Zamenik predsednika Društva i potpredsednik Društva za naucna pitanja po funkciji su takode clanovi upravnog odbora Društva. Clanovi upravnog odbora imenuju se na 4 godine. Broj mandata clanova upravnog odbora nije ogranicen.

Član 31.

Upravni odbor svoje poslove i zadatke vrši na sednici.
Sednicu upravnog odbora saziva i njome rukovodi predsednik upravnog odbora, a u njegovoj odsutnosti zamenik predsednika Društva. Upravni odbor odlučuje punovažno ako sednici prisustvuje više od polovine članova upravnog odbora, a svoje odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. Sednicama upravnog odbora po funkciji mogu prisustvovati predsednik nadzornog odbora, kao i generalni sekretar Društva, ali bez prava glasa. Sednice se održavaju povremeno i prema potrebi.
Odsutni član upravnog odbora može glasati i pismeno na način utvrđen pravilnikom o radu. Upravni odbor za svoj rad odgovoran je skupštini Društva, kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu.

Član 32.

Nadležnost upravnog odbora :
1. priprema i utvrđuje predlog programa razvoja Društva i donosi operativne planove za njihovo izvršavanje;
2. izvršava program rada, zaključke i odluke skupštine i podnosi skupštini izveštaj o radu;
3. donosi investicione odluke i upravlja imovinom Društva bez prava raspolaganja;
4. odlučuje o zaštiti i bezbednosti imovine Društva;
5. predlaže akte i odluke koje donosi Skupština Društva;
6. donosi i menja akte iz svoje nadležnosti;
7. donosi poslovnik o radu upravnog odbora;
8. uspostavlja i razvija saradnju sa drugim organizacijama i udruženjima;
9. donosi odluke o učlanjenju i prestanku članstva Društva u organizacijama i udruženjima;
10. donosi odluku o visini godišnje članarine za članove Društva;
11.predlaže odluke o priznanjima, pohvalama i nagradama;
12.predlaže prijem članova u Društvo i uslove prijema;
13.bira predstavnike Društva u organe drugih organizacija, saveza i Društava;
15.donosi odluku o angažovanju stručnih lica za potrebe Društva;
17.vrši izbor odbora, komisija i drugih tela za potrebe Društva;
18.donosi odluku o angažovanju administrativno-tehničkog osoblja za potrebe Društva;
19.odlučuje o učešću Društva, kao i članova Društva na kongresima, seminarima i savetovanjima u zemlji i inostranstvu;
20.odlučuje o davanjima pozajmica, pomoći, novčanim obeštećenjima članovima Društva, drugim organizacijama, udruženjima i sl.;
21.obustavlja od izvršenja odluke i druge akte svojih organa koji su u suprotnosti sa ovim statutom, drugim opštim aktima Društva i zakonom;
22.izvršava finansijski plan Društva;
23.odlučuje o uključivanju u naučno-istraživačke projekte u zemlji i inostranstvu;
24.koordinira naučne projekte i verifikuje naučne rezultate;
25.odlučuje o prenosu poslova iz svoje nadležnosti na generalnog sekretara Društva;
26.vrši druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i poslovnikom o radu upravnog odbora.

V/4 Predsednik Društva

Član 33.

Predsednik Društva može biti lice koje je postiglo značajne rezultate iz oblasti biomedicinskih nauka, odnosno iz oblasti delovanja Društva. Predsednik Društva se bira iz reda redovnih članova Društva na period od 4 godine. Isto lice može obavljati funkciju predsednika više puta. Predsednika bira i opoziva skupština Društva. Za svoj rad predsednik Društva odgovara Skupštini Društva.
Predsednik Društva obavlja sledeće poslove:
1. zastupa i predstavlja Društvo kao ovlašćeno lice sa pravom potpisa Društva bez ograničenja;
2. koordinira rad organa Društva;
3. po funkciji je predsednik upravnog odbora Društva;
4. koordinira rad komisija, odbora i drugih tela u Društvu;
5. potpisuje sva akta koja donosi Skupština Društva i upravni odbor Društva;
6. ovlašćen je da obustavi izvršenje svakog akta organa Društva, do prve naredne sednice organa koji ga je doneo;
7. vrši i druge poslove za Društvo, u skladu sa statutom Društva;
Predsedniku Društva prestaje mandat na lični zahtev i razrešenjem zbog isteka mandata, odnosno ukoliko nanese štetu Društvu ili nemarno vrši svoju funkciju.
Po posebnom ovlašćenju predsednika, Društvo zastupa i potpisuje i obavlja ostale poslove iz nadležnosti predsednika Društva - zamenik predsednika Društva.

V/5 Generalni sekretar Društva

Član 34.

Skupština imenuje generalnog sekretara Društva na vreme od 4 godine. Generalni sekretar može biti lice iz biomedicinske, pravne ili ekonomske struke, sa iskustvom. Isto lice može biti birano za generalnog sekretara više puta. Generalni sekretar, kao operativni organ Društva, organizuje i vodi celokupno tekuće poslovanje Društva, stara se o pripremi materijala za rad organa Društva, odgovoran je za administrativno-tehničke poslove Društva, predlaže stalno zaposlena lica u Društvu. Generalni sekretar za svoj rad odgovara skupštini Društva. Generalni skretar Društva može da obavlja i delatnosti iz nadležnosti predsednika Društva koje su na njega prenete pismenim ovlašćenjem.


VI STICANJE, KORIŠĆENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

Član 35.

Materijalno-finansijska sredstva Društva mogu se pribavljati i upotrebljavati na način kako je to regulisano statutom i zakonom.

Član 36.

Sredstva Društva čine: novac, stvari i prava.
Društvo stiče sredstva na jedan od sledećih načina:
- članarinom;
- prilozima i dotacijama;
- sponzorstvima i donatorstvima;
- poklonima i legatima;
- humanitarnim i zdravstvenim akcijama, doplatnim poštanskim markama i sl., u skladu sa zakonom;
- izdavačkom delatnosti za potrebe i ciljeve Društva ( bilteni, časopisi, knjige i dr.), pod uslovima utvrđenim zakonom i uz obavezno registrovanje ove delatnosti kod nadležnog organa;
- organizovanjem humanitarnih priredbi, aukcija, seminara i sl.;
- intelektualnom svojinom stečenom na naučno-istraživačkim projektima Društva, u skladu sa zakonom;
- organizovanjem predavanja, kongresa, simpozijuma i sl.;
- kao i ostalim prihodima ostvarenim u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Sredstva Društva utvrdjuju se i rasporedjuju finansijskim planom.
Finansijski plan i završni račun predlaze upravni odbor svake kalendarske godine, a usvaja Skupština Društva.

Član 37.

Materijalno-finansijsko poslovanje Društva obavlja se preko dinarskog računa registrovanog kod nadležne banke, deviznog računa i blagajne u skladu sa zakonskim propisima.

Član 38.

Lice ovlašćeno za potpisivanje materijalno-finansijskih dokumenata Društva je predsednik Društva, a po pismenom ovlašćenju-odluci i zamenik predsednika Društva i generalni sekretar Društva.

Član 39.

Za obavljanje administrativno-tehničkih i materijalno-finansijskih poslova Društva, a u cilju unapređenja njegovog rada, ovi poslovi se mogu poveriti i drugim organizacijama. U tom slučaju, međusobna prava i obaveze uređuju se posebnim ugovorom.

Član 40.

Odlukom Skupštine Društva može se formirati fondacija ili legat Društva u skladu sa zakonom. Iz sredstava fondacije ili legata mogu se finansirati naučno-istraživački projekti, stipendirati mladi talenti, materijalno pomagati članovi Društva i ostvarivati druge aktivnosti u skladu sa odlukom upravnog odbora.

Član 41.

Društvo je nosilac imovinsko-pravnih obaveza. Za obaveze koje preuzima u pravnom prometu sa trećim licima Društvo odgovara svim svojim sredstvima.


VII JAVNOST RADA DRUŠTVA

Član 42.

Rad Društva je javan.

Član 43.

Društvo je dužno da preduzme potrebne mere kako bi obezbedilo javnost svoga rada i da članovi Društva budu blagovremeno informisani o radu i problemima Društva, o odlukama i drugim aktima donetim u Društvu, kao i da se članovima Društva blagovremeno omogući uvid u ostvarivanje ciljeva i zadataka Društva, aktivnosti Društva i korišćenje sredstava Društva. U svrhu informisanja u Društvu mogu se koristiti sredstva javnog informisanja, glasila Društva, izveštaji i slično.

Član 44.

Radi obaveštavanja javnosti i potpunijeg informisanja svojih članova Društvo može izdavati informatore, biltene, časopise i sl.

Član 45.

O radu Društva, prihodima i rashodima, članstvo se obaveštava putem podnošenja izveštaja na Godišnjoj skupštini Društva, kojoj mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnog informisanja, zainteresovani građani i druga lica po odobrenju Skupštine. O održavanju Skupštine javnost se obaveštava na jedan od načina i to: putem neposrednih pismenih poziva, oglasa na tabli Društva i drugim javnim mestima, ili putem štampe.

Član 46.

U Društvu se organizuje i sprovodi javna diskusija o nacrtu i predlogu opštih akata.

Član 47.

Smatraju se tajnom i ne mogu se saopštavati i objavljivati podaci od značaja za Društvo šire a koji se utvrde u skladu sa posebnim Pravilnikom.

Član 48.

Organi Društva dužni su da razmotre inicijativu, predlog i primedbe koje pokreću članovi Društva kao i druga zainteresovana lica. Organ koji je razmatrao predloženu inicijativu predloge i primedbe iz stava 1. dužan je da predlagače obavesti i o zauzetom stavu.

Član 49.

Društvo obezbeđuje uslove za ostvarivanje prava, obaveza i odgovornosti svojih članova.


VIII OPŠTI AKTI DRUŠTVA

Član 50.

Opšti akti Društva su: statut, poslovnici, pravilnici, preporuke, etički kodeks i zaključci o radu organa Društva. Najviši opšti akt Društva je Statut. Svi ostali akti Društva moraju biti u skladu sa Statutom Društva.

Član 51.

Inicijativu za donošenje Statuta, odnosno njegove izmene i dopune može dati upravni odbor, nadzorni odbor i najmanje 5 članova skupštine Društva. Inicijativu iz prethodnog stava razmatra upravni odbor u roku od 30 dana od dana dostavljanja inicijative. Ukoliko inicijativu prihvati, upravni odbor utvrđuje predlog statuta i posle 30 dana javne rasprave dostavlja ga Skupštini Društva na usvajanje.

Član 52.

U hitnim slučajevima upravni odbor može uputiti Skupštini predlog za izmene i dopune statuta i bez sprovođenja javne rasprave. O neprihvatanju inicijative za donošenje, izmene i dopune statuta upravni odbor obaveštava podnosioca inicijative.
Podnosilac inicijative koji je nezadovoljan odlukom upravnog odbora iz prethodnog stava, može predložiti Skupštini da pokrene postupak izmene i dopune statuta.

Član 53.

O donošenju Statuta Društva kao i o njegovim izmenama i dopunama članovi Društva izjašnjavajuse u skladu sa Statutom Društva.


IX PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Član 54.

Društvo prestaje sa radom:
- odlukom Skupštine Društva u skladu sa ovim aktom;
- ako se broj članova Društva smanji ispod zakonskog broja određenog za osnivanje;
- u slučaju zabrane rada u skladu sa zakonom;
- drugih razloga utvrđenih zakonom.

U slučaju prestanka rada Društva, u skladu sa odlukom Skupštine Društva, novčana sredstva i stečena imovina Društva, koja preostane posle podmirenja obaveza Društva, prenose se na korišćenje i upravljanje Vladi Republike Srbije. U slučaju da se Društvo u roku od 1 godine ponovo formira ima se podneti zahtev navedenom organu za povraćaj ustupljenih sredstava.

Član 55.

Ako Društvo prestane sa radom u skladu sa odredbama ovog akta predsednik Društva ovlašćen je i dužan da o tome obavesti organ kod koga je Društvo registrovano.


X ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Tumacenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja na oglasnoj tabli Društva cime se kao datum stupanja na snagu Statuta Društva fiziologa Republike Srbije odreduje 25.12.2008. godine.

Član 57.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi dosadašnji Statut Društva od 12.11.2005. godine.


Predsednik Društva

Prof. dr. Dragan Đurić