Sekcije


DRUŠTVO SRBIJE ZA PROUČAVANJE ARTERIOSKLEROZE, TROMBOZE I VASKULARNE BIOLOGIJE


Članovi: 100
Internet adresa: www.physiology.org.rs


Predsednik
Prof. dr Dragan Đurić

Institut za medicinsku fiziologiju
"Rihard Burijan", Medicinski fakultet
Višegradska 26/II
11000 Beograd
tel. +381 11 36 07 112
fax. +381 11 36 11 261
E-mail: drdjuric@eunet.rs

Generalni sekretar
Prof. dr Vladimir Jakovljević

Katedra za fiziologiju,
Medicinski fakultet
Svetozara Markovica 69, P.P. 124
34000 Kragujevac
tel. +381 34 34 29 44
fax. +381 34 30 68 00 / ext. 112
E-mail: drvladakgbg@yahoo.com

Istorijat:

Drustvo Srbije za proučavanje arterioskleroze, tromboze i vaskularne biologije je proisteklo iz sekcije za kardiovaskularnu fiziologiju Drustva fiziologa Republike Srbije i predstavlja novoustanovljeno naučno udruženje u Srbiji od 2002. godine, koje uglavnom čine fiziolozi, farmakolozi, molekularni biolozi, genetičari, klinički hemičari i drugi profili, sa iskustvom na polju istraživanja arterioskleroze, tromboze i vaskularne biologije. U prethodnom periodu u aktivnostima Drustva učestvovalo je oko 100 članova. Članovi drustva su priznati članovi medjunarodnih naučnih organizacija iz ove oblasti, kao sto su Evropsko udruženje za aterosklerozu (European Atherosclerosis Society - EAS), Internacionalno udruženje za istraživanje srca (International Society for Heart Research - ISHR), Nemačko udruženje za aterosklerozu (Deutsche Gesellschaft fur Arteriosklerose Forschung - DGAF), Severnoameričko udruženje za vaskularnu biologiju (North American Vascular Biology Organization - NAVBO), zatim inicijatori i osnivači ranijeg Jugoslovenskog udruženja za borbu protiv ateroskleroze (1997-2002), kao i organizatori Prvog jugoslovenskog kongresa o aterosklerozi sa internacionalnim učesćem u Beogradu 2001. godine u SANU. Drustvo za proučavanje arterioskleroze, tromboze i vaskularne biologije Srbije je punopravni član Internacionalnog udruženja za aterosklerozu (International Atherosclerosis Society - IAS) od 2003. godine.

Dosadašnje aktivnosti:

Drustvo Srbije za proučavanje arterioskleroze, tromboze i vaskularne biologije je do sada organizovalo sledeće aktivnosti:

1. seminar kontinuirane medicinske edukacije, akreditovan od strane Medicinskog fakulteta u Beogradu "Naučne osnove prevencije ateroskleroze" i pod pokroviteljstvom International Atherosclerosis Society za siru populaciju lekara i drugih zdravstvenih radnika (14.06.2006).

2. nekoliko KME kurseva u saradnji sa zdravstvenim centrima u raznim delovima Srbije (2005-2006).

3. publikovanje monografije pod nazivom "ATEROSKLEROZA: FAKTORI RIZIKA, PATOGENEZA, TERAPIJA, PREVENCIJA" sa preporukama IAS za prevenciju ateroskleroze (2005) i monografije pod nazivom "NUTRICIJA, TRETMAN I KARDIOVASKULARNI FAKTORI RIZIKA" (2007) za siru populaciju lekara i drugih zdravstvenih radnika.

4. satelitski naučni skup u sastavu XIV International Symposium on Atherosclerosis (ISA Rome 2006) pod nazivom "FROM VASCULAR BIOLOGY TO THE ATHEROSCLEROSIS PREVENTION: AN EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVE" i sa sertifikatom Union of European Medical Specialists (UEMS) (12 bodova KME kredita), koji je održan 15-16.06. 2006. na VMA u Beogradu. Izvestaj sa ovog skupa je publikovan u CV NETWORK (oficijelni bilten International Academy of Cardiovascular Sciences)
http://www.heartacademy.org/newsletter/5/2.pdf
dok je program prikazan na sledećim internet adresama:
http://www.physiology.org.rs/eng/htm/konf2006/announcement.pdf
www.isa2006.org/satsym.html

5. simpozijum pod nazivom "OXIDATIVE STRESS AND THE MECHANISMS OF PROTECTION" organizovan je kao zajednički naučni skup pod okriljem Drustva Srbije za proučavanje arterioskleroze, tromboze i vaskularne biologije i Drustva fiziologa Srbije, u period 02-03.11.2006. u Kragujevcu.

6. konferencija pod nazivom "NUTRITION, TREATMENT AND CARDIOVASCULAR RISK MANAGEMENT" i sa sertifikatom Union of European Medical Specialists (UEMS) (12 bodova KME kredita) održana je 24-27.05.2007. u Novom Sadu, pod okriljem International Atherosclerosis Society i International Academy of Cardiovascular Sciences. Izvestaj sa ovog skupa je publikovan u CV NETWORK (zvanični bilten International Academy of Cardiovascular Sciences)
http://www.heartacademy.org/newsletter/6/2.pdf
dok je program prikazan na internet adresi ispod
http://www.physiology.org.rs/eng/htm/konf2007/program.pdf

7. tokom Drugog kongresa fizioloskih nauka Srbije sa međunarodnim učesćem (Kragujevac, 17-20.09.2009.) održani su različiti simpozijumi u oblastima biologije matičnih ćelija, kardiovaskularne biologije, fiziologije i patoloske fiziologije.

8. tokom naučne konferencije sa međunarodnim učesćem o prekliničkom testiranju aktivnih supstanci u istraživanju kancera (Kragujevac, 16-19.03.2011.) održan je simpozijum o anti-kancerskim supstancama i kardiovaskularnoj toksičnosti.

9. tokom zajedničkog skupa nacionalnih udruženja fizioloskih nauka iz Slovačke i Srbije (Kovačica,
20-22.06.2013.) organizovani su različiti simpozijumi u oblastima fiziologije glatkih misićnih ćelija, kardiovaskularne fiziologije, ishrane, fizičke aktivnosti i fiziologije u hiperbaričnim uslovima.

10. tokom Trećeg kongresa fizioloskih nauka Srbije sa međunarodnim učesćem (Beograd, 29-31.10.2014.) održani su različiti simpozijumi u oblastima progresa u kardiovaskularnim istraživanjima, fiziologije I farmakologije srca, i novih terapijskih intervencija u kardiovaskularnim obolenjima.

11. takođe su organizovana različita predavanja i prezentacije u saradnji sa udruženjima za neurokardiologiju i autonomni nervni sistem Srbije u periodu 2011-2014 godine (vidi ispod):
http://sas-serbia.org/files/neurocard_2011.pdf
http://sas-serbia.org/files/neurocard_2012.pdf
http://www.aria.co.rs/images/stories/kongresi/2013/neurocard_2013/1_announcement_neurocard_2013.pdf
http://sas-serbia.org/files/neurocard_2014.pdf

12. Drustvo će organizovati naučni skup evropskog ogranka International Academy of Cardiovascular Sciences u Beogradu u periodu 07-11.10.2015.g.